poslankyně Poslanecké sněmovny PČR

20.9.2016

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Září 2016


49. audiozáznam
Vážený pane premiére, obracím se na vás s interpelací ve věci privatizace OKD. Vím, je to stará záležitost, 25 let od té chvíle uplynulo. Po 25 letech zjišťujeme, že se celou dobu vlastně jenom nabalují další a další věci, další a další kroky, se kterými nikdo nic nedělá, jako kdybychom byli povinni brát jako bernou minci, že tak to mělo být, jak to bylo?

Jsem omezena časem a velmi se omlouvám, ale zkusím ve stručnosti připomenout, že OKD bylo privatizováno - jedna šachta se zastavila v bance a za cenu té šachty bylo privatizováno celé OKD. A nejenom to! Do privatizovaného majetku se vložily byty. Do privatizovaného majetku zcela zadarmo a bez evidence se vložily tisíce hektarů pozemků a jsou zde i tisíce nebytových prostor. Říkám znovu zcela si vědoma toho, co říkám: bez evidence, bez ocenění! 

Pane premiére, co jste udělal pro to v průběhu těch 25 let, anebo v průběhu těch posledních osmi, kdy jste pro to měl podle mého názoru zcela jistě něco udělat, co jste udělal pro to, aby v lidech nevznikl pocit frustrace, neprosté bezmoci a naprosté beznaděje? Jakýsi hmatatelný výsledek činnosti vaší strany a vás je to, že se smí o Bakalovi říkat, že je gauner. A to je všechno! Zatím. (Upozornění na čas.)

Ještě bych chtěla dodat, že v Evropské komisi se projednává nedovolená podpora -Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Paní poslankyně, já se moc omlouvám, ale vaše dvě minuty uplynuly. Poprosím pana premiéra o odpověď.Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, shodou okolností na minulých interpelacích, které jsem tady měl v Poslanecké sněmovně minulý týden, tady byla interpelována otázka jiných bytů v jiné společnosti, která je v zásadě dneska aktuální, protože je to otázka prodeje bytů v Praze, které realizuje společnost ČEZ, kterou stát vlastní ze 70 %, a po pravdě řečeno i toto je věc, která je velmi složitá zejména v situaci, kdy společnost a její management, orgány společnosti, byť je ze 70 % vlastněna státem, tak přirozeně musí postupovat s péčí řádného hospodáře. Ale ukazuje se, že ty byty nebyly vloženy jenom do OKD v době, kdy se dělala privatizace OKD, ale ty byty byly bohužel vloženy i do jiných společností předtím, než tyto společnosti byly privatizovány, a pak samozřejmě je velmi složité, jakým způsobem s těmi byty následně bylo naloženo.

Já pokládám za největší problém fakt, že v době, kdy se zřizovala akciová společnost OKD, což bylo skutečně před 25 lety, jak říkala paní poslankyně, tak do OKD byly vloženy nejenom výrobní části podniku, ale byly tam vloženy také nevýrobní části podniku. Včetně velké části bytového fondu. Když jsem zjišťoval, a samozřejmě jsem procházel i ty věci historicky, tak jsem se snažil zjistit, proč vlastně celý bytový fond OKD, který je velký, nebyl třeba převeden na města a obce a zůstal součástí podniku. Tehdy údajně sami zaměstnanci OKD, zástupci odborů, vnímali jako větší jistotu, že byty budou součástí OKD. Měli pocit, že budou mít větší vliv na to, jak bude třeba v bytech stanovováno nájemné nebo jakým způsobem s těmi byty bude nakládáno. Čili tehdy vlastně v roce 1990 tehdejší vláda vložila byty do OKD, a tím se podle mého názoru vytvořil velký problém.

Druhá část problému se vytvořila v okamžiku, kdy OKD bylo divoce zprivatizováno a stát přišel o majoritu. Já už jsem tady o tom mluvil, když se projednával bod, který se týkal té privatizace. Koneckonců je rozprojednán na Poslanecké sněmovně. To byla léta 1996, 1997, 1998, kdy vlastně stát přišel o majoritu v OKD i zvláštními rozhodnutími Fondu národního majetku. Ale taky tím, že obce a města, které měly akcie OKD, tak je prostě prodaly. To znamená, stát přišel o majoritu v OKD. A pak už stát prodával minoritu na základě posudku, který měl k dispozici, a za cenu, která byla vyšší než posudek, který měl k dispozici. Ale stát už neprodával byty, stát prodával akcie, minoritní podíl v akciové společnosti. Ty byty bohužel byly vloženy v roce 1990 a to si myslím, že byla ta největší chyba, která se stala. Měly být v té době převedeny na obce a města nebo měly být vloženy do nějakého zbytkového státního podniku, mohlo být s nimi naloženo.

Co se stalo, nebo co se udělalo? Samozřejmě že v průběhu minulých let Ministerstvo financí, a byť jsme byli v opozici, tak jsme na to vyvíjeli tlak, Ministerstvo financí opakovaně zkoumalo tu privatizační smlouvu. Snažilo se uplatnit sankce vůči nabyvatelům z hlediska nakládání s bytovým fondem a z hlediska plnění této smlouvy. V některých sporech MF uspělo, v jiných sporech MF neuspělo, pokud jde o nakládání s tímto. A po pravdě řečeno, naše vláda je v tuto chvíli zejména konfrontována s tím, že se OKD dostalo do těžké ekonomické situace v důsledku toho, jak v minulých letech hospodařilo, v důsledku poklesu cen uhlí. A my se v tuto chvíli snažíme udržet v OKD zaměstnanost a rozložit útlum těžby v OKD do několika let, aby nedošlo k vážným problémům sociálního charakteru v Moravskoslezském kraji. Čili tímto se vláda velmi intenzivně zabývá.

Já jsem viděl návrh usnesení, jeden z možných návrhů usnesení pro Poslaneckou sněmovnu. Myslím si, že určitě jsme připraveni jako vláda zmapovat všechno to, co se odehrávalo kolem privatizace OKD, nicméně problém je, že řada těch procesů se odehrávala před poměrně velkým množstvím let. Nicméně už dnes je zřejmé, že vložení bytů do OKD a divoká privatizace OKD na konci 90. let vlastně znemožnily státu, aby s těmi byty následně dále nakládal. Stát pouze dal do privatizační smlouvy v roce 2004 podmínky pro omezení nakládání s těmi byty a nyní se vede spor, jestli noví majitelé ty podmínky dodrželi, či nikoliv. Já se domnívám, že je nedodrželi, ale z hlediska rozhodnutí soudu v té věci to úplně takto posouzeno nebylo.Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Paní poslankyně, máte minutu na položení doplňující otázky.Poslankyně Jana Lorencová: Moje doplňující otázka zní takto: Pane premiére, já jsem se domnívala, že víte o tom, že od začátku šlo vlastně o podvod. Ty byty nebyly jen tak vloženy v souladu s platnými zákony a předpisy. Já jsem přesvědčena o tom, že to tedy snad víte. Ony byly nazvány byty služebními. A proto byly vloženy do toho privatizovaného majetku, byť to bylo zcela v rozporu s platnými předpisy, s platnými zákony! Tak proč něco další vlády, i ta vaše, proč jste něco neudělali pro to, aby se toto napravilo? Protože my tu zátěž těch tunelů, toho darebáctví, ke kterým tady docházelo zcela evidentně, vlečeme za sebou! A jestli se s tím něco opravdu neudělá, tak ji povlečeme dál.

Ale já si ještě dovolím jednu poznámku. (Upozornění na čas.) Evropská komise se zabývá tím, k čemu došlo -Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Paní poslankyně, já se moc omlouvám, ale minuta je pryč.Poslankyně Jana Lorencová: Omlouvám se i já, já se tedy budu vracet s touto interpelací neustále znovu.Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Poprosím pana premiéra o odpověď.Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Už jen dvě poznámky. Pokud tedy je podezření, že to rozhodnutí, které tehdy učinilo Ministerstvo hospodářství v roce 1990, na konci roku 1990, kdy byl zrušen státní podnik, byla zřízena akciová společnost a bylo rozhodnuto o tom, jaký majetek se tam vloží, bylo učiněno na základě nějakých nepravdivých skutečností, tak samozřejmě tato věc může být prozkoumána. Nicméně už je to 25 let. Je to 25 let zpátky, kdy se tato věc odehrála.

Nicméně já bych požádal paní poslankyni, pokud k tomu má nějaké konkrétní podněty, tak samozřejmě můžeme tuto věc nechat prověřit a předpokládám, že příslušné úřady, které disponují archiváliemi, tak by tu věc prověřit mohly. To je první poznámka.

Druhá poznámka, pokud jde o otázku veřejné podpory. Veřejná podpora bohužel v době, kdy proběhla ta divoká privatizace, kdy se k OKD dostali majitelé, aniž by zaplatili jedinou korunu, tak jsme nebyli členy Evropské unie a nemohla Evropská komise zkoumat, jestli byla poskytnuta veřejná podpora, prostě proto, že byla zvolena nevhodná forma privatizace - kupony. Privatizovat kupony doly podle mě nebyl dobrý nápad. Evropská komise posuzovala pouze to, jestli ten prodej minoritního podílu akciového byl v souladu s evropským právem, nebo ne. A Evropská komise řekla, že ano, že to bylo v souladu s evropským právem. Ale nemohla zkoumat to, co se odehrálo před vstupem do Evropské unie, i v souvislosti s tím, že tam byly vloženy byty, a v souvislosti s tím, že tam byla divoká privatizace.


---

55.
Dobrý den, kolegyně, kolegové, paní předsedající. Já bych chtěla jenom velmi stručně podotknout, jestli jste si všimli - nebo spíš se zeptat, jestli jste si všimli, jak krůček po krůčku ustupujeme. Jak co krok, tak to krok zpátky. A my podléháme tlakům, kterým myslím podléhat nesmíme. Vzpamatujme se, řekněme kategoricky ne! To prostě nemůže projít přece. Takové návrhy nemůžeme připustit. Děkuji za pozornost.Kolegyně, kolegové, paní místopředsedkyně. 
Já mám takovou otázku. Všichni asi víme, jak zní současná úprava volebního zákona. Všichni víme, že právo volit je právo občana této země, svým způsobem je to pro každého čest. Právo volit má občan této země. Nám to nestačí? Co to tady hrajeme za tanečky? K čemu se to propůjčujeme? Se mnou tedy rozhodně nepočítejte! (Následný hluk v sále.)

Přečteno: 1100x
SDÍLET ČLÁNEK
 

Aktuality


Vystoupení v poslanecké sněmovně Září 2017

Vystoupení v poslanecké sněmovně Červenec 2017

Vystoupení v poslanecké sněmovně červen 2017

Vystoupení v poslanecké sněmovně květen 2017

PL: Malá vzpomínka na velké podvody, které provázejí českou ekonomiku dodnes.

Vystoupení v poslanecké sněmovně duben 2017

ČTK: Jourová:Získání peněz EU může být podmíněno dodržováním hodnot EU

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Březen 2017 - OKD

Na Slovensku jedna mladá žena pomočila a poničila Korán

PL: Jourová se zbláznila, plácá nesmysly a měla by se stydět.

PL: Stropnický přidružil české vojáky k německé divizi 

Unie katastrofálně selhala, budeme se z toho vzpamatovávat staletí.

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Únor 2017 - Závěrečná zpráva vyšetřovací komise

Silná slova po pořadu ČT

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Leden 2017 - privatizace OKD

Občan „v péči státu“ aneb Byty OKD - nekonečný příběh?

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Leden 2017

Potrestejte TOP 09 za Jaromíra Štětinu! zaznělo od Babiše.

Tady přestává všechna legrace. „Zfanatizovaní“ mladí lidé se neštítí sprostě řvát na prezidenta. Jana Lorencová tuší revoluci

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Říjen - Listopad 2016

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Září 2016 

Proč Afrika nechce zpátky své běžence... Článek od Břetislava Olšera

Migrační manifest. Článek od Břetislava Olšera

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Červenec 2016

Když nezabralo nic jiného, jde to s reorganizací

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Květen 2016

Babišova žena přináší drsný text: Lžete, nevážení migranti. Barbarské zrůdy

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Únor - Březen 2016

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Leden 2016

Pokus o likvidaci Evropy a „němý Sobotka“. Máme prý zaděláno na velký problém. Znepokojující slova od známé novinářky a Babišovy poslankyně

Kniha Krvavé oleje je již od 7.12.2015 vytištěna a rozesílána na základě objednávek z www.krvaveoleje.cz

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Listopad-Prosinec 2015

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Říjen 2015


Prohnilá policie. Kdo ovládal koho

Konec šéfinspektora Bílka? Premiér s ním chce mluvit
Roli inspekce supluje ÚOOZ

Šéf GIBS je v ohrožení. Premiér od něj chce vysvětlení k olomoucké kauze

Vidíme jen dva centimetry před nos, ale měli bychom vidět dál, myslí si Lorencová

Hromadná sebevražda, zlom evropské civilizace... Babišova poslankyně se dostala ve sněmovně znovu ke slovu

Babišova poslankyně to rozsekla: Uprchlíci jsou mladí muži s nabouchanými svaly. To jim není blbé utíkat? Mají bránit svou vlast

Vyjádření Jany Lorencové pro Živnostenské listy

Žádost vedoucí redakce Živnostenské listy o vyjádření k vystoupení poslankyně, Jany Lorencové, v PSP

Praní špinavých peněz

Vystoupení v poslanecké sněmovně - pátek 18. září 2015

Vystoupení na ČT24 ke kauze bytů OKD

Jiří Leschtina: Velký slídil rozkládá GIBS


Bakala jako Kožený? Zeptali jsme se odborníků, jak moc se mu blíží


Lidé z GIBS měli v mobilech sledovací a odposlouchávací software


Skandál na generální inspekci, hlídači policistů měli napíchnuté telefony