poslankyně Poslanecké sněmovny PČR

10.5.2017

Vystoupení v poslanecké sněmovně květen 2017


57. schůze (16. - 26. 5. 2017)
2.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, problematické je, když se v zákoně soustřeďují do sedmi základních otázek smysluplné kontroly zpravodajských služeb. Je to zpětná vazba jako princip účinné kontroly, kdo navrhuje kandidáty, kvalifikace kandidátů, kdo může podat návrh na provedení kontroly, způsob kontroly, přezkum rozhodnutí nevydat informaci a sankce při porušení zákona a povinností.

Je logické, že insideři, kteří mají ve zpravodajských službách přímou, konkrétní pracovní zkušenost, zastávají názor vstřícnější ke zpravodajským službám a stavějí se negativně ke všem nepřiměřeným zásahům zvnějšku. Zpravodajské služby se někdy žargonem nazývají tajnými, a to právě proto, že utajení je pro ně klíčovou výsadou, na které jejich práce stojí i padá. Důležité je proto, jak přistoupit k otázce přiměřenosti.

Je logické, že stále složitější a náročnější bezpečnostní situace u nás, ale i ve světě, nutí naši společnost vypořádávat se se zvýšenými nároky na ochranu společnosti a státních zájmů. Nutí nás k tomu. Stejně logické je také to, že po zkušenostech, které Česká republika má s konkrétními skandály zpravodajských služeb, ale také se skandály všech vlád, které měly výstupy služeb využívat, ale nečinily tak dostatečně, nebo naopak informace zneužívaly, je zcela legitimní požadavek společnosti, kterou mají zpravodajské služby chránit, zvýšit rovnoměrně s pravomocemi také kontroly, aby se zpravodajské služby nevymykaly svému poslání. Na čem se shodnou snad všichni, kteří se doposud nestranně k návrhu novely zákona vyjádřili, že takto navrhovaná kontrola bude neúčinná, bude jen stát další peníze ze státního rozpočtu, někomu přinese zajímavou odměnu, ale účinek nebude takový, aby garantoval ochranu státních zájmů ruku v ruce s ochranou občanských práv a svobod.

Důvodová zpráva k zákonu přináší mnohá klišé, ale nevypořádává se s významnými otázkami a argumenty.
---
3.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, zákon v současné podobě je velmi nekvalitní. Je přinejmenším třeba jej doplnit o následující body. Neřeší totiž nehmotné kulturní památky. Neřeší problematiku ochrany urbanistických a architektonických hodnot chráněných území. Neřeší upevnění participace veřejnosti. Navrhuji tedy zrušení dvoukolejnosti památkové péče. Podrobnější vysvětlení vyžaduje ochrana urbanistických a architektonických hodnot chráněného území. Ty zákon nezná. Nedefinuje, a proto je památková péče nechrání. Nečinil tak ani současně ještě stále platný zákon č. 20/1986 Sb. Současná naprostá absence, konsenzu nejen v památkové péči vydává urbanistické hodnoty města, jednotlivých kulturních památek zištnosti developerů bez jejich omezování ze zákona.

Doslova probíhá divoká privatizace kulturního dědictví. Přitom právě historický urbanismus a kompenzační hodnoty památek jsou nejcennějším kulturním dědictvím. Ovlivňují totiž zásadně kvalitu umělého životního prostředí, města, a tím každodenního života každého z nás, jejich obyvatel. Jejich vliv zasahuje celé společenské spektrum. Všichni ze zkušenosti víme a známe pocit bezpečí a pohody ve starobylých uličkách a na náměstích historických měst. Zdaleka nejde jen o nějakou romantiku či sentiment. Probouzí se v nás pospolitost a empatie k ostatním kolem nás. Empatie, to je vciťování do pocitu druhého, odhadování jeho chování. Je to základ spolupráce mezi lidmi a základ vlastně civilizace.

Jakými prostředky toho historický urbanismus a architektura dosahují? Vysvětlení v moderní době poskytly rozsáhlé psychoanalytické průzkumy, vizuální percepce. Již Immanuel Kant věděl, že vizuální vnímání prostředí a následná orientace začíná vjemem vymezeného prostoru. Pokud chybí nebo je chaotický, je orientace nesmírně ztížená. Historické městské prostory jsou opticky uzavřené. Zástavba, která je vytváří, podporuje jejich harmonickou celistvost, jednotlivé domy si zachovávají svoji individualitu, ale nerozbíjejí ji jako celek. Staří stavitelé intuitivně naplňovali podmínky pro naše vrozené předpoklady vizuální percepce, rychlé orientace, pocitu bezpečí. Moderní urbanismus, tak jak ho známe především z našich sídlišť, sestává z izolovaných solitérů, které prostor nevytvářejí. Zajistí sice dobré oslunění, ale až dosud neplní poslání města stmelovat společnost. Naopak zatím vyvolává pocit dezorientace známý z našich sídlišť, a dokonce i odcizování mezi lidmi. Náměstí a ulice s lidským měřítkem zde chybí.

Historická architektura je členitá. Členitost celku není samoúčelná dekorace, pomáhá nám odhadnout měřítko stavby. V detailu navazuje s divákem emocionální spojení. To všechno zatím většinou takzvaná současná architektura nedovede. Často vstupuje do historického prostředí agresivně bez ohledu na měřítko okolí, rozbíjí jednotu prostoru a vytváří chaos.

Takže si musíme konečně uvědomit, že město je umělým životním prostředím společnosti, která zde právem očekává existenciální podporu. Její práva na participaci nelze zpochybnit. Historická města uspokojí naše psychické, kulturní a emocionální potřeby podobně jako příroda a krajina. Proto by měla být jejich ochrana legislativně současně ukotvena v zákoně památkovém, stavebním i v ochraně přírody a krajiny.

Památkový urbanismus, který do zákona doplňujeme, generuje územněplánovací podklady ve smyslu stavebního zákona, je spojovacím článkem mezi stavebním a památkovým zákonem. V tom smyslu hovoří i dokument Politika architektury a stavební kultury, téma tři, opatření 3.2.2 a 3.2.3. To by přineslo územněplánovací dokumentaci zlepšení podmínek pro investory, potlačení korupce a zjednodušení projednávání projektové dokumentace.

Vzhledem k silné odezvě odborné i laické veřejnosti navrhuji zamítnutí zákona ve třetím čtení. Pokud k jeho zamítnutí nedojde, pak navrhuji jeho vrácení do druhého čtení.
---
Já se omlouvám. Stahuji návrh na posunutí do druhého čtení a trvám na zamítnutí zákona v celém rozsahu.
---
27.
: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, vzpomínám si, že jsem někdy v roce 1987 byla s ROH na dovolené někde v Bulharsku. Projížděli jsme přes Sibiu a tam měli řidiči povinnou pauzu asi šest hodin. My jsme se rozešli po městě. Všichni se na nás usmívali. Všichni měli zkažené zuby. A já jsem si tenkrát říkala: Co to je? Co se tady stalo? Pánbůh zaplať za to, že u nás nic takového nepřichází v úvahu. U nás jsme chodili v té době tuším každý rok nejméně jednou celá třída na povinné kontroly k zubaři. Všichni jsme se samozřejmě těšili, protože bylo volno. Ale všichni jsme taky měli celou dobu zuby v pořádku, protože tehdy opravdu se o to dbalo, a velice pečlivě se o to dbalo.

Chci jenom připomenout, že skutečně úsměv se zdravými zuby je něco skutečně úplně jiného než to, co jsem tenkrát viděla v Sibiu, a říkala jsem si pánbůh zaplať, tohle nám nehrozí. Ale hrozilo, jak vidíme.

---
340.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, i dnes jsme svědky, a sleduje nás 16 tisíc berních úředníků, jak jsou zostouzeni, a to na půdě Poslanecké sněmovny. S jistotou si troufám tvrdit, že od zítřka přestávají být aktivní v oblasti boje proti daňovým podvodům. Takové zostouzení nebo takový přístup k jejich práci si podle mě určitě nezaslouží. Co bude výsledkem? Výsledkem bude jednoznačně ještě nižší výběr daní.

---
343.
Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane předsedo vlády. Já si dovolím vás požádat o písemnou odpověď na svou interpelaci týkající se agendy arbitráží soudních pří a rozhodčích řízení vedených proti České republice. Náhledem do médií jsem zjistil, že dlouho pokračující spor s Diag Human, který na stránkách Ministerstva zdravotnictví je definován jako jistě vyhraný a mnohokrát opakovaně vyhraný. Přesto pokračuje lucemburský soud, zablokoval české účty.

Mně se jedná o přehled a statistiku, protože na stránkách Ministerstva financí tato agenda sice je krásně znázorněna, ale zrovna tato kauza Diag Human zde není, protože jí má jiné ministerstvo. Čili se na vás obracím jako na koordinátora jednotlivých ministerstev, abyste mi písemně připravil nebo zadal připravit statistiku všech těchto sporů vedených proti České republice, v tom členění. Vedené spory, ukončené spory, náklady na spory, které Česká republika v historii absolvovala, nebo které bude absolvovat do budoucna.

Myslím si, že tato agenda je docela důležitá a dle neověřených informací jsme třetím nejžalovanějším státem ve světě. Děkuji za odpověď.


Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové. Ano, navazuji na to, co zde zaznělo před chvílí z úst kolegy Luzara. Týká se to kauzy Diag Human. Je to kauza... I kdyby byla tato Sněmovna do posledního místa zaplněna, tak se najde asi málokdo, kdo pamatuje její začátek. Někdy před 27 lety téměř. Z nevinné věty tehdejšího velmi odpovědného ministra Martina Bojara, který upozornil na nevěrohodnost firmy Diag Human a měl k tomu důkazy, opravdové důkazy, že ta firma není věrohodná, že z toho důvodu firma Novo Nordisk nedostane licenci na obchod s českou krví.

Kupodivu nežalována firma Novo Nordisk, žalovaná zde Diag Human. Mnohem později. Peripetie, které se mezi tím... to všechno, co se mezitím odehrálo, by zasluhovalo mnohem delší čas, než ten, který tomu tady mohu věnovat. Doporučuji vřele. Ne, protože jsem autor, ale pro ta fakta, která tam najdete. Zhlédněte, prosím, reportáž. Stáhnout se dá na You Tube. Jmenuje se Stát v roli šaška u pána na Bechyni. Vřele doporučuji ke zhlédnutí. Jsou tam takové ty základní kroky, které se odehrály, ale ještě před deseti lety. Nebo téměř před deseti lety. Paradoxně od té doby se toho odehrálo samozřejmě mnohem víc. Dnes jsme v roli opět, kdy se dá bez nadsázky říct, že stát je v roli šaška u téhož pána na Bechyni. Naprosto absurdní situace, kdy je obestavěn majetek, nebo může být obestavěn majetek státu v různých zemích světa až do výše, pokud se nepletu až 16 mld. To přece nejsou žádné drobné. Co jsme to za národ, že tam docházelo k propouštění úředníků.
58. schůze (10. 5. 2017)
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, po své mnohaleté novinářské praxi a zjišťování, jak ve skutečnosti fungují mafie, neboli organizovaný zločin, prorostlý do státního aparátu, jsem netušila, že se jednou dostanu mezi elitu, která se cítí být etalonem morálky a má za to, že bez politického mandátu i zákonného rámce může rozhodovat o komkoli a o čemkoli.

Hnutí ANO s předsedou Andrejem Babišem si zde zvolili ve volbách občané této země. Nikoli vy politici. Byli to občané ČR, kteří mu dali mandát, kteří si ho zvolili. Zvolili si ho proto, že vám vadí, a voliči si nás zvolili, abychom vám vadili. A já vidím, že se jim to podařilo. Že vám prostě vadíme. Vadíme vám i jako hnutí ANO. Nevadí vám jen Andrej Babiš.

Ústava České republiky - dovolte prosím (hluk v sále) zakazuje vlastnit majetek? Z Ústavy České republiky nic takového nevyplývá. Pardon. (úprava mikrofonu) Z Ústavy České republiky nic takového nevyplývá. Bohatí jsou znaveni aktivitami politických práv? Zbavení aktivních politických práv? Já se nikde nic podobného nedočetla.

Kdo bude zvolen, rozhodují voliči, a ne vy. Organizujete puč na člověka, který je prostě jen jiný, než je většina z vás. A proto také byl zvolen. Jste to vy, pane Kalousku. Přítomný? Nepřítomný. Jste to vy, nepřítomný pane Sobotko, kdo jste převážně způsobili státní dluh, nebo podíleli se na způsobení státního dluhu ve výši, ani nevím teď, kolik to má nul, bilion 600 mld. korun. Zadlužování země skončilo teprve příchodem této vlády. Teprve okamžikem, kdy nastoupil do funkce ministr financí Babiš. Já nebudu vzpomínat akce kolem OKD, nadhodnocených kamenů, já nevím, všech těch kauz, s kterými jsem se seznámila během své novinářské praxe. Bylo by to celkem zbytečné. Řadu toho už pronesl kolega Hájek, hlavně pokud jde o OKD.

Ale aby to nebylo kolegům, až je mi to líto, kolegům, do těch jsem se ještě nikdy netrefovala, kolegům na levici příliš líto, že se jim věnuji málo, protože si užívají jenom té opoziční selanky, podílí se také na krájení toho koláče, o kterém běžní občané nemají ani ponětí. Vzpomeňte si jen na to, co se týká nás všech, vás všech, tedy i komunistů. V roce 2001 jste schválili novelu celního zákona, která umožnila nezajišťovat celní dluh. Asi si budete všichni pamatovat, myslím, že to bylo odvysíláno Českou televizí v souvislosti s M5.

Výši škody, kterou jste jenom tímto krokem způsobili, asi už se nikdy nedozvíme. Ale byla obrovská, byla v miliardách. A toto schválili komunisté, členové ODS, lidovci, ČSSD, Unie svobody. Proti byl jediný poslanec z celé Sněmovny. A to byl člen ODS poslanec Plachý. Vaše rozhodnutí umožnilo mafii způsobit obrovské celní dluhy v řádu skutečně miliard. Možná se nám Radovan Krejčíř někde z Jihoafrické republiky směje. Když se podívám, kdo tehdy konkrétně hlasoval, tak zde máme dodnes mnoho těch, kteří jsou přítomni a tenkrát také zvedali ruku pro to, aby celní dluh nebyl zajištěn. Mám věřit, že jste jako politické subjekty tak neschopní, že jste nevěděli, pro co tu ruku zvedáte? Nebo mám věřit, že jste v systému mafie, pro kterou možná pracujete? Nevím, co z toho je ta lepší varianta. Pro náš státní rozpočet žádná. Je to jedno. Způsobili jste státu škodu velmi velkého rozsahu a ze svého do svých kapes zatím pro ni nikdo nesáhl, aby ji uhradil.

Co děláte dnes? Objektivně hrozí, že mnozí půjdete na podzim od válu. Nebo půjdeme od válu. A tak se řídíte heslem "Po nás potopa"? Naši lidé přece potřebují práci. Naše země potřebuje investice. Každý nemůže být zaměstnán v neziskovkách, jejichž účet je kdovíjaký a peníze kdovíodkud. Ministři se ale dnes rozhodli... omlouvám se, mám něco s hlasivkami, ministři se rozhodli nejet do Číny. Chtějí, abychom byli nedůvěryhodnými partnery pro zahraniční investory?

Kdo vás instruuje, abyste zajistili chaos a znepokojovali lidi? Kdo chce v této zemi zneužít znepokojenosti lidí a kdo je chce dokonce snad vyhnat do ulic? Kdo vás ve skutečnosti platí? Je to jedno, ale občané této republiky to určitě za to nejsou. Máte plnou pusu demokracie, nezávislých médií a přitom se už po léta na zpravodajství ČT nedá dívat. Lidé ji právem nazývají "bakalovizí". Už se jí smějí. Je pravda, že pravda začíná tam, kde končí její signál. Lhaní a manipulací v ní za poplatky občanů také snad zajišťuje Babiš? Sociální demokracie má plnou pusu práce pro lidi. Ale řídí se v současnosti heslem "čím hůř pro lidi, tím lépe pro nás". Zneužíváte faktu, že se většina lidí nedozví informace, které prokáží, kdo je kdo. Díky vám nemůže být osvobozen drobný stánkař od elektronické evidence tržeb, protože premiér chce, aby se na Babiše lidé naštvali a zajistili, aby novela o EET neprošla ve vládě. (Nesouhlas zleva.) Můžete se tomu smát, ale je to bohužel tak.

S největší pravděpodobností počítáte s tím, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Možná se toho opravdu dočkáte. Je vidět, že kdo v této zemi pracuje, je chudý nebo bohatý, tak se na něm nit suchá nenechá. Je dehonestován, pokud si dovolí ohrozit vaše koryta. Volby se blíží a zoufalci dělají zoufalé věci. Premiér podává demisi, nepodává demisi, odvolává Babiše, ale je mu jedno, že není dohodnuta náhrada za to, co jste zde způsobili. Co ještě ve skutečnosti ani nezačala pracovat a ti nám kážou o morálce. Kdo z vás má morální kredit, aby hodnotil jiného morálku. Co jste pro tuto zemi udělali zatím vy? Politická odpovědnost zatím znamená nulovou odpovědnost. Lékař odoperuje špatně ledvinu a je trestně stíhán. Vy poškodíte zájmy naší země, způsobíte bilionový státní dluh, ničíte budoucnost našim dětem a ještě máte tu drzost si hrát na mravokárce. Jste lidé bez skrupulí a bez osobní odpovědnosti. Ze strachu, že můžete přijít o dobré bydlo, se dokážete dopustit kdečeho. Analogie k tomu, že "je třeba zabít Sekala" se tady přímo nabízí. Babiš vám vadí. Prostě je třeba toho jednoho člověka z politiky vyštvat.

--
část č. 14 (10. 5. 2017)
Pane předsedající, kolegyně a kolegové. Před chvílí tady moje předřečnice zmínila nezávislá média. Já jsem kdysi dávno, ještě když se připravoval mediální zákon, tak jsem prosazovala, neúspěšně bohužel, aby politické strany si založily své listy, aby v nich profilovaly své politické názory, zájmy apod., aby ten, kdo si je koupí, věděl, co čte, za koho ten list lobuje.

Pochopila jsem, když nic jiného, že to vlastně není potřeba, a že nebylo v zájmu těch, kteří rozhodovali, nebylo v zájmu, aby něco takového existovalo, jako samostatné noviny jednotlivých politických stran. Naopak. Ve veřejnoprávních médiích se infiltrují názory politických stran, tak jak je potřeba. Ve veřejnoprávních médiích, která si platí koncesionáři. A tam je to sakra cítit, kdo tam potřebuje co dostat.

--
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pořád vidím ten hlavní důvod nebo hlavní problém v tom, že politické strany nemají vlastní stranický tisk, že infiltrují tím pádem do nezávisle se tvářících médií své stranické zájmy. S tím nic nenaděláme, dokud nebudou mít jednotlivé strany svůj tisk.


Přečteno: 1468x
SDÍLET ČLÁNEK
 

Aktuality


Vystoupení v poslanecké sněmovně Září 2017

Vystoupení v poslanecké sněmovně Červenec 2017

Vystoupení v poslanecké sněmovně červen 2017

Vystoupení v poslanecké sněmovně květen 2017

PL: Malá vzpomínka na velké podvody, které provázejí českou ekonomiku dodnes.

Vystoupení v poslanecké sněmovně duben 2017

ČTK: Jourová:Získání peněz EU může být podmíněno dodržováním hodnot EU

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Březen 2017 - OKD

Na Slovensku jedna mladá žena pomočila a poničila Korán

PL: Jourová se zbláznila, plácá nesmysly a měla by se stydět.

PL: Stropnický přidružil české vojáky k německé divizi 

Unie katastrofálně selhala, budeme se z toho vzpamatovávat staletí.

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Únor 2017 - Závěrečná zpráva vyšetřovací komise

Silná slova po pořadu ČT

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Leden 2017 - privatizace OKD

Občan „v péči státu“ aneb Byty OKD - nekonečný příběh?

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Leden 2017

Potrestejte TOP 09 za Jaromíra Štětinu! zaznělo od Babiše.

Tady přestává všechna legrace. „Zfanatizovaní“ mladí lidé se neštítí sprostě řvát na prezidenta. Jana Lorencová tuší revoluci

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Říjen - Listopad 2016

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Září 2016 

Proč Afrika nechce zpátky své běžence... Článek od Břetislava Olšera

Migrační manifest. Článek od Břetislava Olšera

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Červenec 2016

Když nezabralo nic jiného, jde to s reorganizací

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Květen 2016

Babišova žena přináší drsný text: Lžete, nevážení migranti. Barbarské zrůdy

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Únor - Březen 2016

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Leden 2016

Pokus o likvidaci Evropy a „němý Sobotka“. Máme prý zaděláno na velký problém. Znepokojující slova od známé novinářky a Babišovy poslankyně

Kniha Krvavé oleje je již od 7.12.2015 vytištěna a rozesílána na základě objednávek z www.krvaveoleje.cz

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Listopad-Prosinec 2015

Vystoupení v poslanecké sněmovně - Říjen 2015


Prohnilá policie. Kdo ovládal koho

Konec šéfinspektora Bílka? Premiér s ním chce mluvit
Roli inspekce supluje ÚOOZ

Šéf GIBS je v ohrožení. Premiér od něj chce vysvětlení k olomoucké kauze

Vidíme jen dva centimetry před nos, ale měli bychom vidět dál, myslí si Lorencová

Hromadná sebevražda, zlom evropské civilizace... Babišova poslankyně se dostala ve sněmovně znovu ke slovu

Babišova poslankyně to rozsekla: Uprchlíci jsou mladí muži s nabouchanými svaly. To jim není blbé utíkat? Mají bránit svou vlast

Vyjádření Jany Lorencové pro Živnostenské listy

Žádost vedoucí redakce Živnostenské listy o vyjádření k vystoupení poslankyně, Jany Lorencové, v PSP

Praní špinavých peněz

Vystoupení v poslanecké sněmovně - pátek 18. září 2015

Vystoupení na ČT24 ke kauze bytů OKD

Jiří Leschtina: Velký slídil rozkládá GIBS


Bakala jako Kožený? Zeptali jsme se odborníků, jak moc se mu blíží


Lidé z GIBS měli v mobilech sledovací a odposlouchávací software


Skandál na generální inspekci, hlídači policistů měli napíchnuté telefony